Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Creatief atelier het speldenkussen
E-mail: info@hetspeldenkussen.nl
Website: https://www.creatiefatelier-hetspeldenkussen.nl/


 
Definities

 1. Creatief atelier het speldenkussen: Creatief atelier het speldenkussen, gevestigd te Ter Apel onder KvK nr. 63219840.
 2. Klant: degene met wie Creatief atelier het speldenkussen een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Creatief atelier het speldenkussen en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Creatief atelier het speldenkussen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 Artikel 4 - Prijzen
 1. Alle prijzen die Creatief atelier het speldenkussen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Creatief atelier het speldenkussen hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Creatief atelier het speldenkussen te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Creatief atelier het speldenkussen een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Creatief atelier het speldenkussen is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Creatief atelier het speldenkussen de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Creatief atelier het speldenkussen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Creatief atelier het speldenkussen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Creatief atelier het speldenkussen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 
Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
 1. Creatief atelier het speldenkussen mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen  na levering  te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Creatief atelier het speldenkussen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Creatief atelier het speldenkussen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Artikel 7 - Betalingen en betalingstermijn
Producten worden direct afgerekend in de winkel.
 
 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. Creatief atelier het speldenkussen mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant moet declaraties binnen   na factuurdatum aan Creatief atelier het speldenkussen betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Creatief atelier het speldenkussen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 5. Creatief atelier het speldenkussen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.
Artikel 8 - Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Creatief atelier het speldenkussen gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Creatief atelier het speldenkussen. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Creatief atelier het speldenkussen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Creatief atelier het speldenkussen op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Creatief atelier het speldenkussen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Creatief atelier het speldenkussen te betalen. 
Artikel 9 - Recht van reclame 
 1. Zodra de klant in verzuim is, is Creatief atelier het speldenkussen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Creatief atelier het speldenkussen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Creatief atelier het speldenkussen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Artikel 14 - Herroepingsrecht 
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hetspeldenkussen.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Creatief atelier het speldenkussen, https://www.creatiefatelier-hetspeldenkussen.nl/, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Creatief atelier het speldenkussen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Artikel 15 - Vergoeding van bezorgkosten 
 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Creatief atelier het speldenkussen heeft geretourneerd, dan zal Creatief atelier het speldenkussen eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Creatief atelier het speldenkussen voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.   
Artikel 16 - Vergoeding retourkosten 
 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Artikel 18 - Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Artikel 19 - Retentierecht 
 1. Creatief atelier het speldenkussen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Creatief atelier het speldenkussen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Creatief atelier het speldenkussen.
 3. Creatief atelier het speldenkussen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Artikel 20 - Verrekening
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Creatief atelier het speldenkussen te verrekenen met een vordering op Creatief atelier het speldenkussen. 
 
Artikel 21 - Eigendomsvoorbehoud 
 1. Creatief atelier het speldenkussen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Creatief atelier het speldenkussen op grond van wat voor met Creatief atelier het speldenkussen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Creatief atelier het speldenkussen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Creatief atelier het speldenkussen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Creatief atelier het speldenkussen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 
Artikel 22 - Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Creatief atelier het speldenkussen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Creatief atelier het speldenkussen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Creatief atelier het speldenkussen kan tegenwerpen.
Artikel 23 - Levertijd 
 1. De door Creatief atelier het speldenkussen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Creatief atelier het speldenkussen.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Creatief atelier het speldenkussen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 
Artikel 24 - Feitelijke levering
 
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 
Artikel 25 - Transportkosten 
 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Artikel 26 - Verpakking en verzending
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Creatief atelier het speldenkussen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Creatief atelier het speldenkussen, bij gebreke waarvan Creatief atelier het speldenkussen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Artikel 27 - Verzekering
 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Creatief atelier het speldenkussen die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van Creatief atelier het speldenkussen de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 29 - Bewaring 
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Artikel 31 - Garantie
 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Creatief atelier het speldenkussen enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
Artikel 32 - Ruilen 
 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Producten die speciaal voor de klant besteld. kunnen niet worden geruild.
 
Artikel 33 - Uitvoering van de overeenkomst 
 1. Creatief atelier het speldenkussen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Creatief atelier het speldenkussen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Creatief atelier het speldenkussen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Creatief atelier het speldenkussen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 34 - Informatieverstrekking door de klant 
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Creatief atelier het speldenkussen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Creatief atelier het speldenkussen de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Creatief atelier het speldenkussen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Artikel 39 - Intellectueel eigendom 
 1. Creatief atelier het speldenkussen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creatief atelier het speldenkussen (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Artikel 41 - Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Creatief atelier het speldenkussen waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 42 - Vrijwaring
 
De klant vrijwaart Creatief atelier het speldenkussen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Creatief atelier het speldenkussen geleverde producten en/of diensten. 
 
Artikel 43 - Klachten
 1. De klant dient een door Creatief atelier het speldenkussen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Creatief atelier het speldenkussen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Creatief atelier het speldenkussen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Creatief atelier het speldenkussen in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Creatief atelier het speldenkussen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Creatief atelier het speldenkussen, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Creatief atelier het speldenkussen en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Webshop Keurmerk. 
Artikel 44 - Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Creatief atelier het speldenkussen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Creatief atelier het speldenkussen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
Artikel 45 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als Creatief atelier het speldenkussen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Creatief atelier het speldenkussen verschuldigd zijn. 
 
Artikel 46 - Aansprakelijkheid Creatief atelier het speldenkussen
 1. Creatief atelier het speldenkussen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Creatief atelier het speldenkussen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Creatief atelier het speldenkussen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Creatief atelier het speldenkussen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Artikel 47 - Vervaltermijn
 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Creatief atelier het speldenkussen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Artikel 48 - Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Creatief atelier het speldenkussen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Creatief atelier het speldenkussen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Creatief atelier het speldenkussen in verzuim is. 
 3. Creatief atelier het speldenkussen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Creatief atelier het speldenkussen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
Artikel 49 - Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Creatief atelier het speldenkussen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Creatief atelier het speldenkussen kan worden toegerekend in een van de wil van Creatief atelier het speldenkussen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Creatief atelier het speldenkussen kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Creatief atelier het speldenkussen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Creatief atelier het speldenkussen er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Creatief atelier het speldenkussen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Artikel 50 - Wijziging van de overeenkomst 
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
Artikel 51 - Wijziging algemene voorwaarden
 1. Creatief atelier het speldenkussen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Creatief atelier het speldenkussen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
Artikel 52 - Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creatief atelier het speldenkussen. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
Artikel undefined - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Creatief atelier het speldenkussen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Creatief atelier het speldenkussen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 24 juni 2023.

 

Het is vakantietijd.

De winkel is OPEN dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur.

Behalve vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus dan zijn we GESLOTEN.